Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์........ เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

Login Formfacebook_2015_logo_detail
การดำนเนิงาน 3

1.ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
2.ประกาศเทศใช้แผนพัฒนาสี่ปี61-64
3.ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน
4.แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561
5.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564
6.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-การจัดเก็บรายได้ ของปี 60

-แผนอัตรกำลัง ๓ ปี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

-รายงานผลการปฏิบัติงาน
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
-แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 2558
-แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
-คู่มือการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)

-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
พ.ศ.2559-2561
ประจำปีงบประมาณ 2559
-เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ข้อมูลพื้นฐาน
    ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจอำนาจหน้าที่
- แผนที่
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะสังคม
ลักษณะทรัพยากร
ลักษณะสาธารณสุข
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
สถานที่สำคัญในปะคำ
สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์
รวมภาพ ทม.
เสน่ห์ภาษาปะคำ
ย้อนยุคแลอดีตเมืองปะคำ
ผลการดำเนินงาน
ผลงาน ทต.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ปี 2561

   ปี 2562

 

Tesbanyad62 1.คำเเถลงงบประมาณ-ประกอบงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562.pdf
2.คำเเถลงงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เทศบาลตำบลปะคำ-อำเภอปะคำ-จังหวัดบุรีรัมย์
3.รายงานประมาณการทรายรับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เทศบาลตำบลปะคำ-อำเภอปะคำ-จังหวัดบุรีรัมย์
4.บันทึกหลัการเเละเหตุผล-ประกอบร่างเทศบัญญัติ-งบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562
5.รายงานตามงานเเละงบรายจ่าย-เทศบาลตำบลปะคำ
6.รายงานประมาณการรายรับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เทศบาลตำบลปะคำ-อำเภอปะคำ-จังหวัดบุรีรัมย์
7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562
8.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9.รายงานรายละเอียดประมาณการทรายจ่าย-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562
10.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
11.ประกาศเทศบาลตำบลปะคำ เรื่อง ประกาศให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

Pachasampan Banner
ข่าวประชาสัมพันธ์ กุมภาพันธ์ 2563
14.2.63 เทศบาลตำบลปะคำ  ร่วมแข่งขันกีฬาสันนิบาต เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 17

"เซราะกรู๊เกมส์" ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนิคมปราสาท  อำเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์
21.2.63 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะคำ โทร 0 4464 6075 ต่อ 16

21.2.63.2 เทศบาลตำบลปะคำ รับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 5 คน เทศบาลตำบลปะคำคัพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563 เปิดรับสมัคร วันที่ 24- 28 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มทำการแข่งขัน วันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลปะคำ (สวนสาธารณะหนองใหญ่) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะคำ โทร. 0 4464 6075 ต่อ 16

+++++++++++++++++++++
ข่าวประชาสัมพันธ์ มกราคม 2563

 

 27.1.63 เรื่องการรับสมิัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลปะคำ

 

13.1.63 ข่าวประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะคำ

14.1.63 ขอเชิญประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะคำ

 

 

*****************

ข่าวประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2562

 


เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

****************
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2562

-1.10.62
*****************
ข่าวประชาสัมพันธ์ กันยายน 2562

16.9.62 เทศบัญญัติงบประมาณ 2563

************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2562

13.8.62 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ค.ส.ล.ถนนทุ่งรวงทอง-คลองส่งน้ำ  ม.4 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนปฐพีภิรมย์ ม.8 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา  ม.3 บ้านโคกงิ้ว ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนศรีพิมพ์ (แยกจากถนนเชื่อมสัมพันธ์) ม.9 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

 

 

 

***********************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2562
25.7.62 1.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนศรีพิมพ์ (แยกจากถนนเชื่อมสัมพันธ์) ม.9 

2.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งรวงทอง -คลองส่งน้ำ ม.4 

3. โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา  

4.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนปฐพีภิรมย์

*****************************************

 

 19.7.62 1.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิว-ค.ส.ล.ถนนปฐพีภิรมย์

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางท่อระบายน้่ำพร้อมขยายผิวจราจร-คสล.ถนนปฐพีภิรมย์


2.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนศรีพิมพ์แยกจากถนนเชื่อมสัมพันธ์

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง-ก่อสร้างถนน-คสล.ถนนศรีพิมพ์


3.ร่างเอกสารปรกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.ถนนทุ่งรวงทอง-คลองส่งน้ำ

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางถนนทุ่งรวงทอง-คลองส่งน้ำ-ม.8


4.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา

*******************************************

9.7.62 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

 

********************************

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลปะคำ โทร 0 4464 6075 ต่อ 16
Prawat Banner
Prawat copyผลงานนายกเทศบาลตำบลปะคำ copy

 

 

ป้ายประกาศ copy

***เดือน มกราคม ๒๕๖๑***

วันที่ ๒๒.๑.๒๕๖๑ *** เรื่อง"ประกาศร่างTOR โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

*** ประชาสัมพันธ์ราคากลาง "โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"***

 

*************************************
***เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐***

๑.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  *ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ ๑*  *ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ ๒*

 

****************************************************************************************

**** อัพเดทใหม่ล่าสุด 29.6.60 ****

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแก้วสละ บ้านปะคำ หมู่ที่ ๑
๒.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.และผิวถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสุกิจโกศล บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓
๓.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยปู่เหล่ บ้านกองพระทราย หมู่ที่ ๔
๔.ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนศรีธัญญา บ้านปะคำ หมู่ที่ ๑
๕.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนรุ่งเรือง บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘
๖.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยส่งศรี บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓
๗.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุขสันต์ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านปะคำ หมู่ที่๒
๘.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฏร์บูรณะ บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ ๕

๙.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมีชัย บ้านหนองสนวน หมู่ที่ ๑๐

************************************************

  -  เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางโดยวิธี Pavement inplace Recycling

   สายบ้านประชาสามัคคีหมู่ที่ ๙ - บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (22.6.60)

  - โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐
 - เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลปะคำ 

 - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ 
 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

 
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนปิยราษฎร์ (ด้านทิศตะวันตก)
-เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมีชัย

-เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฎร์บูรณะ ต่อจากเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ

-เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองกราด
 -เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

 - เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนรื่นรมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านปะคำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ไฟล์แก้ไข)
 - เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนศรีวิเศษ หมู่ที่ ๙ บ้านประชาสามัคคี ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
(ไฟล์แก้ไข)
-
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลูกรังสายพรหมนิมิตรกร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งไผ่ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ไฟล์แก้ไข)
- เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนหนึ่งสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ไฟล์แก้ไข)
          *******************************************************************************************
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2560

- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนสหกรณ์ ๑ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนทิพย์ประชา หมู่ที่ ๔ บ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนสมใจนึก-ชื่นใจดี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบอน ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนทิพย์ประชา หมู่ที่ ๔ บ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนสหกรณ์ ๒ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนศรีวิเศษ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๙ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนโนนทอง บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
          ********************************************************************************************

 

 

Prakad-ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 1 -18)

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 19 - 39)


  - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       - ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม ที่นี่ (3 ตุลาคม 2559)

Home ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์r ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ที่นี่1.9.58
คลิกเข้าชมเว็บไซต์ ที่นี่ ข่าวเด่นประเด็นร้อน copy

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร copyสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)

* ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอข้อมูลจากเทศบาลตำบลปะคำ ที่นี่
*
จ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลปะคำ

 เว็บไซต์ องค์ความรู้ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

  (ASEAN Economic Community: AEC)

23-5-2558 11-05-02

เข้าชมเว็บไซต์ที่นี่

ป้ายอาเซียน copyดาวน์โหลด ที่นี่กระดานสนทนา copyลงทะเบียนเข้าไปใช้งานระบบ  ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า


**************

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

จดหมายข่าว 62

มกราคม 62

Welcome to the Frontpage

Boss

นายบุญชัย  จบสัญจร

นายกเทศมนตรีตำบลปะคำ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2957
mod_vvisit_counterYesterday3708
mod_vvisit_counterThis week10510
mod_vvisit_counterLast week26494
mod_vvisit_counterThis month122084
mod_vvisit_counterLast month124452
mod_vvisit_counterAll days2234315

We have: 44 guests online
Your IP: 3.233.215.231
 , 
Today: ก.พ. 25, 2020

Who's Online

เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

PTT Oil Price