Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์........ เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม คุณภาพชีวิตดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง

Login Formfacebook_2015_logo_detail
การดำนเนิงาน 3

1.ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน
2.ประกาศเทศใช้แผนพัฒนาสี่ปี61-64
3.ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผน
4.แผนการดำเนินงาน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561
5.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.2561-2564
6.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-การจัดเก็บรายได้ ของปี 60

-แผนอัตรกำลัง ๓ ปี 
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

-รายงานผลการปฏิบัติงาน
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
-แผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ 2558
-แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2560
-คู่มือการบริหารความพร้อม
ต่อสภาวะวิกฤต
-แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)

-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
พ.ศ.2559-2561
ประจำปีงบประมาณ 2559
-เทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
ข้อมูลพื้นฐาน
    ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลพื้นฐานเทศบาล
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ภารกิจอำนาจหน้าที่
- แผนที่
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ลักษณะที่ตั้ง
ลักษณะสังคม
ลักษณะทรัพยากร
ลักษณะสาธารณสุข
ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลชุมชน
สถานที่สำคัญในปะคำ
สถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์
รวมภาพ ทม.
เสน่ห์ภาษาปะคำ
ย้อนยุคแลอดีตเมืองปะคำ
ผลการดำเนินงาน
ผลงาน ทต.

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ปี 2561

   ปี 2562

 

Tesbanyad62 1.คำเเถลงงบประมาณ-ประกอบงบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562.pdf
2.คำเเถลงงบประมาณ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เทศบาลตำบลปะคำ-อำเภอปะคำ-จังหวัดบุรีรัมย์
3.รายงานประมาณการทรายรับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เทศบาลตำบลปะคำ-อำเภอปะคำ-จังหวัดบุรีรัมย์
4.บันทึกหลัการเเละเหตุผล-ประกอบร่างเทศบัญญัติ-งบประมาณรายจ่าย-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562
5.รายงานตามงานเเละงบรายจ่าย-เทศบาลตำบลปะคำ
6.รายงานประมาณการรายรับ-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562-เทศบาลตำบลปะคำ-อำเภอปะคำ-จังหวัดบุรีรัมย์
7.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562
8.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
9.รายงานรายละเอียดประมาณการทรายจ่าย-งบประมาณรายจ่ายทั่วไป-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2562
10.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
11.ประกาศเทศบาลตำบลปะคำ เรื่อง ประกาศให้ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

Pachasampan Banner
ข่าวประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2562

13.8.62 1.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ค.ส.ล.ถนนทุ่งรวงทอง-คลองส่งน้ำ  ม.4 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

2.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนปฐพีภิรมย์ ม.8 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

3.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา  ม.3 บ้านโคกงิ้ว ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

4. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนศรีพิมพ์ (แยกจากถนนเชื่อมสัมพันธ์) ม.9 ต.ปะคำ อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์

 

***********************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2562
25.7.62 1.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนศรีพิมพ์ (แยกจากถนนเชื่อมสัมพันธ์) ม.9 

2.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทุ่งรวงทอง -คลองส่งน้ำ ม.4 

3. โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา  

4.โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนปฐพีภิรมย์

*****************************************

 

 19.7.62 1.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิว-ค.ส.ล.ถนนปฐพีภิรมย์

1.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางท่อระบายน้่ำพร้อมขยายผิวจราจร-คสล.ถนนปฐพีภิรมย์


2.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนศรีพิมพ์แยกจากถนนเชื่อมสัมพันธ์

2.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง-ก่อสร้างถนน-คสล.ถนนศรีพิมพ์


3.ร่างเอกสารปรกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน-ค.ส.ล.ถนนทุ่งรวงทอง-คลองส่งน้ำ

3.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางถนนทุ่งรวงทอง-คลองส่งน้ำ-ม.8


4.ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา

4.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางก่อสร้างถนนหินคลุกสายปรักโพธิ์-ตาหวา

*******************************************

9.7.62 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น

 

********************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2562

 

24.6.62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลปะคำ

 

11.6.62 ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลปะคำ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ดาวน์โหลด 1 / ดาวน์โหลด 2 / ดาวน์โหลด 3 / ดาวน์โหลด 4

***********************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม 2562

 

27.5.62 ประกาศเทศบาลตำบลปะคำเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

 

31.5.62 ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

******************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมษายน 2562

 ประกาศเทศบาลตำบลปะคำ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผ่นที่ 1 . แผ่นที่ 2

 

********************************************

  ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2561

 

1.11.61(1.) ประชาสัมพันธ์ "ราคากลางอาหารเสริม(นม)
(2.) ประชาสัมพันธ์ "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอาหารเสริม(นม)"

 

**************************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2561

26.10.61 "ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑"

17.10.61 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 เทศบาลตำบลปะคำ

******************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ กันยายน 2561

3.9.61 ประชาสัมพันธ์ "ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาลตำบลปะคำ"
****************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ สิงหาคม 2561
24.8.61 ลงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสุขนิรันดร์
14.8.61 ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล
10.8.61ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวน"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.สุขนิรันดร์"
8.8.61 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ถนนเอกพัฒนา"
6.8.61ประชาสัมพันธ์ "ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล"

1.8.61 ประชาสัมพันธ์ "ร่างประกาศ และร่างเอกสารประวดราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขนิรันดร์"
2.8.61.1. ประชาสัมพันธ์ "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนแสงอร่าม"
2.8.61.2. ประชาสัมพันธ์ "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทวีชัย"

2.8.61.3. ประชาสัมพันธ์ "ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขนิรันดร์ ม.๒"
2.8.61.4. ประชาสัมพันธ์ "ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล"


*****************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรกฎาคม 2561
26.7.61 "ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"
23.7.61 ประชาสัมพันธ์ "เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเอกพัฒนา หมู่ที่ ๓ บ้านโคกงิ้ว"
17.7.61 ประชาสัมพันธ์ "เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

13.7.61 (1.)ประชาสัมพันธ์ "เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนทวีชัย หมู่ที ๑๐"

(2.)ประชาสัมพันธ์ "เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนแสงอร่าม หมู่ที่ ๙"

(3.)ประชาสัมพันธ์ " ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถ.เอกพัฒนา หมู่ที่ ๓"

(4.)ประชาสัมพันธ์ "ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อฯ ถนนเอกพัฒนา หมู่ที่๓"
***************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ มิถุนายน 2561

29.6.61 ประชาสัมพันธ์ “ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนทวีชัย”
29.6.61 ประชาสัมพันธ์”ประกาศร่างขอบเขตงาน โครงการก่อสร้างถนนแสงอร่าม”
29.6.61 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทวีชัย
29.6.61 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแสงอร่าม

25.6.61ประชาสัมพันธ์"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขนิรันดร์ ม.2

25.6.61ประชาสัมพันธ์ "ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสระน้ำหนองกราด ม.7

 

7.6.61 (1)ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสระน้ำหนองกราด หมุ่ที่ ๗

7.6.61 (2)ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขนิรันดร์ หมุ่ที่ ๒

7.6.61 (3)ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเศรษฐี ม. 6

************************************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ พฤษภาคม 2561

 

30.5.61 (1)ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนช่างอุปถัมภ์ หมู่ที่ 4

(2)ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยพวงประกอบ หมู่ที่ ๖

(3)ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนเศรษฐี หมุ่ที่ ๖

(4)ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสระน้ำหนองกราด หมู่ที่ ๗

(5)ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสุขนิรันดร์ หมุ่ที่ ๒
30.5.61 "ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการก่อสร้างท่อระบายตน้ำค .ส.ล.ถนนสุขนิรันดร์"

 

18.5.61"ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"
************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมษายน 2561
11 เม.ย.2561สืบสานประเพณีสงกรานต์ 61

15 เม.ย.ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

(18 เม.ย. 61) เทศบาลตำบลปะคำ จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการสร้างนวัตกรรมในครัวเรือน ประจำปี 2561

***********************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ มีนาคม 2561

1.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชวัลลภ หมู่ที่ 4 บ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
2.เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชวัลลภ หมู่ที่ 4 บ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.เอกสารถนนราชวัลลภ
4.โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,080 คิว
5.ประชาสัมพันธ์"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนราชวัลลภ หมู่ที่ 4 บ้านกองพระทราย"

 

6.ประชาสัมพันธ์ "ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปิยมิตร 2 ม. 7 บ้านหนองกราด"

7.ปร.4 , ปร.5 ถนนปิยะมิตร2

28.3.61 ประชาสัมพันธ์ "ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา " โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปิยมิตร 2 ม. 7 บ้านหนองกราด"


*****************************************

14.2.61 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

*******************************
ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2561

31.1.61"เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"

 

"ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

 

"ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑"

วันที่ 22.1.61"ประกาศร่างTOR โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

*** ประชาสัมพันธ์ราคากลาง "โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"***

 

 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนนผิวจราจรลูกรัง สายโนนทอง บ้านโคกงิ้ว หมุ่ที่ 3"

 

"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมถนนผิวจราจรลูกรัง สายสหกรณ์ ๒ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘"

 

*********************************

Prawat Banner
Prawat copyผลงานนายกเทศบาลตำบลปะคำ copy

 

 

ป้ายประกาศ copy

***เดือน มกราคม ๒๕๖๑***

วันที่ ๒๒.๑.๒๕๖๑ *** เรื่อง"ประกาศร่างTOR โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"

*** ประชาสัมพันธ์ราคากลาง "โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"***

 

*************************************
***เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐***

๑.โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  *ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ ๑*  *ดาวน์โหลดเอกสาร ชุดที่ ๒*

 

****************************************************************************************

**** อัพเดทใหม่ล่าสุด 29.6.60 ****

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแก้วสละ บ้านปะคำ หมู่ที่ ๑
๒.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.และผิวถนนหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนสุกิจโกศล บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓
๓.ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ซอยปู่เหล่ บ้านกองพระทราย หมู่ที่ ๔
๔.ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนศรีธัญญา บ้านปะคำ หมู่ที่ ๑
๕.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนรุ่งเรือง บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘
๖.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยส่งศรี บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓
๗.ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุขสันต์ (ฝั่งทิศตะวันออก) บ้านปะคำ หมู่ที่๒
๘.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฏร์บูรณะ บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ ๕

๙.ก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนมีชัย บ้านหนองสนวน หมู่ที่ ๑๐

************************************************

  -  เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางโดยวิธี Pavement inplace Recycling

   สายบ้านประชาสามัคคีหมู่ที่ ๙ - บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ ๕ (ช่วงที่ ๑) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (22.6.60)

  - โครงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐
 - เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลปะคำ 

 - ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปะคำ 
 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

 
- เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนปิยราษฎร์ (ด้านทิศตะวันตก)
-เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนมีชัย

-เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนราษฎร์บูรณะ ต่อจากเดิม พร้อมวางท่อระบายน้ำ

-เรื่อง ประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองกราด
 -เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

 - เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมเสริมผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนรื่นรมย์ หมู่ที่ ๑ บ้านปะคำ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ไฟล์แก้ไข)
 - เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนศรีวิเศษ หมู่ที่ ๙ บ้านประชาสามัคคี ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
(ไฟล์แก้ไข)
-
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรลูกรังสายพรหมนิมิตรกร หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งไผ่ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ไฟล์แก้ไข)
- เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงทางผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE ถนนหนึ่งสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (ไฟล์แก้ไข)
          *******************************************************************************************
ประกาศวันที่ 26 เมษายน 2560

- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนสหกรณ์ ๑ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนทิพย์ประชา หมู่ที่ ๔ บ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนสมใจนึก-ชื่นใจดี หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบอน ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนทิพย์ประชา หมู่ที่ ๔ บ้านกองพระทราย ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนสหกรณ์ ๒ บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๘ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนศรีวิเศษ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๙ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
- เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตจำหน่ายประปา ถนนโนนทอง บ้านโคกงิ้ว หมู่ที่ ๓ ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
          ********************************************************************************************

 

 

Prakad-ส่วนที่1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

-ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 1 -18)

-รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 19 - 39)


  - งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
       - ดาวน์โหลดเอกสาร เพิ่มเติม ที่นี่ (3 ตุลาคม 2559)

Home ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์r ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ ที่นี่1.9.58
คลิกเข้าชมเว็บไซต์ ที่นี่ ข่าวเด่นประเด็นร้อน copy

Pachasampan Banner

 

ข่าวเดือน มิ.ย.-ก.ค.60

1.โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

2.โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ประจำปี 2560 

 

 

3.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง ประจำปี 2560

 

4.เทศบาลตำบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการศึกษาดูงานกลุ่มสตรี ณ เทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

5.กิจกรรมรณรงค์ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด 26 มิ.ย.วันต่อต้านยาเสพติดโลก

6.การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพและเกษตรอินทรีย์จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

7.การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

8.โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 (รอบที่1)

9. Big Cleaning Day ลดขยะ ลดโรค ลดร้อน

10. ไบโอแก๊ส

11.รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2560

12. ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

13.โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงวัยให้ลูกหลาน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)

14. ปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15.โครงการอบรมสร้างวินัยจราจร ประจำปี ๒๕๖๐

16.งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

17. เทศบาลตำบลปะคำ (ชนะเลิศ) ระดับจังหวัด


ข่าวเดือน มี.ค.-เม.ย.-พ.ค.2560

1.สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะคำ เปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2560 ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปะคำ

2.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะคำ

3.รายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุนายโคลัย บุรินทร์รัมย์

4.รายงานผลการปฏิบัติงาน ประชุมกองทุนออมวันละบาท

5.รายงานผลการปฏิบัติงาน พื้นที่ต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอย

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน จัดทำแนวกันไฟ

7.รายงานผลการปฏิบัติงาน อบรมคณะกรรมการชุมชน

8.รายงานผลการปฏิบัติงาน อบรมกฎหมาย 

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ นางเตียว ตึดสันโดษ

10.รายงานผลการปฏิบัติงาน พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี

11.รายงานผลการปฏิบัติงาน เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเด็ก 

12.รายงานผลการปฏิบัติงานเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

 

ข่าวเดือน มกราคม พ.ศ.2559

1.การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลปะคำ

2.ข่าวงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ(ส่งเสริมการเลี้ยงปลากินพืช)  

3.การแข่งขันกีฬาสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 13 โนนดินแดงเกมส์
4.งานฉลองศาลหลักเมืองปะคำ

5.ประชาสัมพันธ์ แจ้งการครอบครองงาช้าง


ข่าวเดือน ตุลาคม 2559

1.วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

2.วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙

3.ประชุมประชาคมตำบล

4.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน 
5.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลปะคำ

6.ประชุมคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปะคำ


ข่าวเดือน พฤศจิกายน 2559
1.ประชุมคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอปะคำ

2.งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๙

 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร copyสรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ประกอบด้วย กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี)

* ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอข้อมูลจากเทศบาลตำบลปะคำ ที่นี่
*
จ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลปะคำ

 เว็บไซต์ องค์ความรู้ "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

  (ASEAN Economic Community: AEC)

23-5-2558 11-05-02

เข้าชมเว็บไซต์ที่นี่

ป้ายอาเซียน copyดาวน์โหลด ที่นี่กระดานสนทนา copyลงทะเบียนเข้าไปใช้งานระบบ  ที่นี่

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า


**************

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

Latest News


Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Popular


Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /home/pakhamcity/domains/pakhamcity.com/public_html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Welcome to the Frontpage

Boss

นายบุญชัย  จบสัญจร

นายกเทศมนตรีตำบลปะคำ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1458
mod_vvisit_counterYesterday5263
mod_vvisit_counterThis week1458
mod_vvisit_counterLast week36321
mod_vvisit_counterThis month86928
mod_vvisit_counterLast month158805
mod_vvisit_counterAll days1369072

We have: 48 guests online
Your IP: 34.238.189.171
 , 
Today: ส.ค. 18, 2019

Who's Online

เรามี 49 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

PTT Oil Price