12. คู่มือประชาชน 3

 

 

 

คู่มือประชาชน

1.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

2.การแก้ไขรายการในเอกสาร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

3.การแก้ไขรายการบ้าน

4.การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทยฯ

5. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

6.การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

7.การขอเลขที่บ้าน

8.การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

9.

10.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านฯ

11.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อมากกว่า 1 แห่ง

12.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนได้ตาย แต่ยังไม่จำหน่าย

13.การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลเป็นคนสาบสูญ

14.การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

15.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

16.การตรวจ คัด และรับรองเอกสารทางทะเบียนราษฎร

17.

18.การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบรับแจ้งการย้านที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านเดิม

19.การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายฯ

20.

21.

22.

23.การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติต่อมาได้รับสัญชาติไทย

24.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

25.การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ

26.

27.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด

28.การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว

29.การเพิ่มกรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี 2549

30.การเพิ่ม กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติหรือสละสัญชาติไทย

31.การเพิ่ม กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

32.การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

33.การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

34.

35.การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

36.การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

37.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

38.การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการี

39.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

40.การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องถิ่นอื่น

41.การรับแจ้งการตาย กรณีตามในบ้าน และตายนอกบ้าน

42.การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

43.การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

44.การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

45.การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

46.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

47.การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

48.การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

49.การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

50.การรับแจ้งการย้ายเข้า

51.การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

52.การรับแจ้งการย้ายที่ของคนไปต่างประเทศ

53.การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

54.การรับแจ้งการย้ายออก

55.การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

56.การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

57.การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

58.การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

59.การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห้ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

60.การพิจารณารายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.2543

61.การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

62.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

63.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

64.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

65.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

66.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารพื้นที่เกิน  200  ตร.ม

67.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

68.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

69.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

70.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส่งปฏิกูล

71.การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 07:06 น.)