14. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3

14. ข่าวประชาสัมพันธ์

                             14.1 ประกาศแผนปี 62

                             14.2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระภาษี
14.3 ประกาศราคากลางโครงการ

 

                                - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

                                - โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ถ.เอกพัฒนา

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทวีชัย

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแสงอร่าม

 

                                - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส,ล.ถนนช่างอุปถัมภ์

 

                                - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยพวงประกอบ

 

                                - โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเศรษฐี

 

                                - โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสระน้ำหนองกราด

 

                                - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 1

 

                                - โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชวัลลภ

 

                                - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปิยะมิตร 2

 

                                - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                                - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2560

 

               

 

                14.4 ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการ

 

                                - โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ถ.เอกพัฒนา

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทวีชัย

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแสงอร่าม

 

                                - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 1

 

                                - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 2

 

                                - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                                               

 

                14.5 ประกาศเชิญชวน

 

- โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล

 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 2

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ถ.เอกพัฒนา

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทวีชัย

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแสงอร่าม

 

                                - โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสระน้ำหนองกราด

 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 1

 

- โครงการปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนเศรษฐี

 

                                - โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชวัลลภ

 

                                - โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                14.6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

                                - โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561

 

                                - โครงการก่อสร้างรั้วเทศบาล

 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 2

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อ ถ.เอกพัฒนา

 

                                - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนแสงอร่าม

 

- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนทวีชัย

 

                                - โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนสุขนิรันดร์ 1

 

- โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นบริเวณสระน้ำหนองกราด

 

- โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนราชวัลลภ

 

- โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนปิยะมิตร 2

 

- โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

                                - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายโนนทอง

 

                                - ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายสหกรณ์ 2

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 เวลา 03:16 น.)