กฎกระทรวงและระเบียบ

กฎกระทรวงและระเบียบ

1.พรบ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ-พ.ศ.2558

2.พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542

3.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ.ศ.-2546

4.พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496-และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่-13

5.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ.ศ.2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.2548

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 06:23 น.)